feh 今週の羽むしり

https://www.youtube.com/watch?v=esNDJ12Z1ys


3ターンかかるけれど一応完了。
動画を参考に、重装は漆黒にしました。